Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. bhp w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu

 

Dyrektor ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora ds. bhp  w Szkole Podstawowej nr im. ks. Jana Twardowskiego    w Przemyślu

Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 . poz. 1260  poźniejszymi  zmianami .) oraz art. 54 ust. 1, pkt 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity      Dz. U. 2017 poz. 2077 z późniejszymi )

I .Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu,    ul. św. Jana Nepomucena 10

Określenie stanowiska urzędniczego: inspektor ds. bhp

II. Wymiar etatu: 0,25 etatu

III. Rodzaj umowy: umowa o pracę ( od stycznia  2019 r. )

IV. Wymagania formalne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 3. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie:

¾    posiada wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok doświadczenia  w służbie bhp,

lub

¾    zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie       w służbie bhp.

V. Wymagania dodatkowe:

 1. ukończone ( oraz aktualne jeszcze przynajmniej przez dwa lata )   specjalne szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.
 2. Znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów związanych  z ochroną przeciwpożarową ze szczególnym  uwzględnieniem  specyfiki  potrzeb szkoły.

 VI. Zakres zadań:

 1. nadzór nad przestrzeganiem ogólnych i szczegółowych przepisów bhp i ppoż.
 2. prowadzenie wstępnych szkoleń i instruktażu ogólnego z dziedziny bezpieczeństwa   i higieny pracy i ppoż. dla pracowników szkoły.
 3. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 4. dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
 5. sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 6. przeprowadzanie kontroli stanu bhp pomieszczeń  w szkole
 7. udział w pracach zespołów powypadkowych oraz prowadzenie pełnej dokumentacji dot. wypadków przy pracy, wypadków w drodze do/z pracy, chorób zawodowych, itp.,
 8. udział w opracowywaniu projektów wewnętrznych zarządzeń, regulaminów  i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 9. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 10. prowadzenie w sposób rzetelny i fachowy dokumentację związana z wypadkami  pracowników oraz uczniów.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu doświadczenia  zawodowego,
 3. Wypełniony i podpisany załącznik nr 1- kwestionariusz,
 4. kserokopię dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe,
 5. oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,              o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego         i umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych   i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe, o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych ( załączniki nr 2 i nr 3).
 6. Podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia).

 

 

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z p. zm.)  oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie   z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.           o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 . poz. 1260 z  późniejszymi  zmianami).

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być przez kandydata własnoręcznie podpisane  i złożone w terminie do dnia 2.01.2019 r. do godz. 14.00  w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu,   ul. św. Jana Nepomucena 10   w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor bhp ”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  3.01.2019 r. o godz.12.00

Zakwalifikowani kandydaci, którzy złożyli wymagane dokumenty oraz  spełniający wymagania formalne  zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej mającej na celu ocenę ich  wiedzy i  umiejętności do zajmowania stanowiska inspektora bhp .

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu Konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. J. Twardowskiego w Przemyślu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona  na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu, ul. św. Jana Nepomucena 10 oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. J. Twardowskiego  w Przemyślu. 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w  Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu, ul. św. Jana Nepomucena 10  zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów przechowywane będą   u Dyrektora Szkoły przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Szkoła nie odsyła dokumentów. Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Do czasu zniszczenia dokumenty będą przechowywane . zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO informuję, że:  w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu  został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 511 143 799 lub adresem email: iodedukacja@um.przemysl.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 

im. ks. J. Twardowskiego w Przemyślu

Dorota Kotuła

 

 

 

 

 

Metryczka

Wytworzono:2019-01-07 20:13przez:
Opublikowano:2019-01-07 00:00przez: Anna Kwaśnik
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu
Odwiedziny:910

 • Brak wpisów.